Wysyłka 24h | Możliwość odbioru osobistego i zmierzenia

Regulamin sklepu internetowego Cama- Shopping  na stronie www camashopping.com prowadzonego przez Katarzynę Boczoń "CAMA-SHOPPING" z siedzibą Jurków 

§ 1. DEFINICJE

 1. Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:
 • Sprzedawca – Katarzyna Boczoń „CAMA-SHOPPING” z siedzibą Jurków 338, 34-643 Dobra NIP:  7372103065 REGON: 123027110 adres poczty elektronicznej: [email protected] tel: 788 745 442
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem camashopping.com
 • Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
 • Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – przydzielony danemu Klientowi indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może korzystać ze sklepu internetowego, w tym składać zamówienie i zawierać umowę sprzedaży
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. (Dz.U.2017.459 z późn zm.)
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną zwracająca się do Sprzedawcy w innym celu niż zakup.


§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, z oferowanych w nim funkcjonalności oraz dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.
 2. Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych.
 3. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej  sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy prawa.
 4. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny produktów podane do wiadomości korzystających ze sklepu internetowego klientów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy 
 7. w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
   

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Klient są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa  podstawowych plików Cookies.
 2. Sprzedawca zapewnia poprawne wyświetlanie się i funkcjonowanie www dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: IE 11 + nowsze wersje, Edge 17 + nowsze wersje, Firefox 63 + nowsze wersje, Chrome 71 + nowsze wersje, Safari 12 + nowsze wersje, Opera 57 + nowsze wersje, iOS Safari 11 + nowsze wersje, systemem Android w wersji co najmniej 8.0 OREO. Do poprawnego działania strony WWW konieczny jest system operacyjny, wspierany i aktualizowany przez producenta.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. W sklepie internetowym  dostępne są usługi elektroniczne
 • Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych klienta, oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto klienta sklepu. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą dokonania  rejestracji w sklepie internetowym.
 • Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania ze sklepu internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia konta.
 • Newsletter, jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody poprzez  aktywację odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.
 • „Zapytaj o dostępność produktu” jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie żądania do Sprzedawcy mającego na celu informowanie Użytkownika o dostępności produktu w sklepie. Informacja jest wysyłana automatycznie na podany adres e-mail po pojawieniu się produktu w sklepie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu usługi jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą cofnięcia żądania powiadamiania o dostępności. 
 • Formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Sprzedawcy i udzielenia odpowiedzi

5. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, o których klient informowany jest każdorazowo na stronach internetowych sklepu przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
7. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych prze Sprzedawcę określa Polityka Prywatności dostępna na stronie sklepu.
8. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] bądź pisemnie na adres Sprzedawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu. 

§ 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym regulaminie zamówienia można składać korzystając z uprzednio założonego konta po zalogowaniu oraz bez rejestracji podając wymagane przez Sprzedawcę dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. 
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy korzystając ze strony sklepu dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o zakupie i kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” Klient wprowadza wszelkie dane wymagane przez Sprzedającego oraz umieszcza ewentualne dodatkowe wiadomości dla Sprzedającego, następnie Klient jest proszony o potwierdzenie chęci złożenia wiążącego zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „kupuję z obowiązkiem zapłaty” lub równoważny).
 3. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty sprzedającemu ceny łącznej zamówionych Towarów wraz z ceną za dostawę przez Sprzedającego.
 4. Po poprawnym zakończeniu procesu składania zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w zamówieniu adres mailowy, a następnie przystępuje do jego realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.  W trakcie realizacji zamówienia Klient jest informowany poprzez wiadomości e-mail o statusie zamówienia.
 5. Sprzedawca dopuszcza sprzedaż Towarów również innymi kanałami komunikacji elektronicznej oprócz sklepu dostępnego na stronie www camashopping.com W takich przypadkach warunki płatności, dostawy, reklamacji (w tym dot. prawa do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży) zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio. 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności: Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU, płatność za pobraniem.
 2. Sprzedawca umożliwia klientom następujące formy dostarczenia towarów: Kurier DPD. W przypadku dostawy poza granice kraju zasady dostawy ustalane są indywidualnie przed wiążącym złożeniem zamówienia w zależności od kraju destynacji. Klient wybiera kraj dostawy i zostaje poinformowany o kosztach dostawy oraz przewoźniku. 
 3.  Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Lista dostępnych krajów dostawy wskazana jest na stronie sklepu. 
 4. Koszty dostawy na terenie Polski, są wskazywane w momencie składania Zamówienia. Koszty dostawy poza granice kraju ustala się na warunkach określonych w ust. 2. 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail [email protected] , pocztą tradycyjną bądź dostarczyć osobiście do siedziby sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Rekomendowanym sposobem zwrotu towaru przy wykonaniu prawa odstąpienia od umowy jest osobisty zwrot Towarów do siedziby sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 


§ 8 REKLAMACJE

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji .
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, a klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować jego zakup.
 3. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
 4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta niezwłoczne jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli kupujący będący konsumentem skonkretyzował uprawnienie z tytułu rękojmi, z jakiego korzysta, a więc złożył oświadczenie o obniżeniu ceny bądź też zażądał od sprzedawcy wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub jej naprawy sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje w szczególności prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. 
 7. Sprzedawca, w wykonaniu obowiązku nałożonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), udostępnia informację o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). Pod adresem:  ec.europa.eu/odr, znajdują się  informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów. Pod adresem tym Konsument może skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. W przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.


§ 9 POSTANOWIENIA NIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do sklepu oraz jego wszystkich elementów przysługują Sprzedawcy lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Wydawca udostępnia na stronach sklepu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. Możliwe jest  korzystanie ze sklepu oraz jego treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części oraz treści w nim zamieszczonych za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 
 2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych odpowiednich ustaw.
 3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż14 dni od opublikowania na stronie internetowej sklepu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianach poprzez przesłanie im wiadomości zawierającej odnośnik do zmienionego regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Jeżeli Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji jest jednoznaczny z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w sklepie.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu. Przy dokonywaniu rejestracji w sklepie lub dokonania zakupu bez rejestracji wymagane jest potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego treści.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100%jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas nie zależnych ( skończenie się towaru na magazynie, brak towarów u dostawców, bład przy wprowadzeniu ceny lub rozmiarów ) możemy zamówienie zrealizować częsciowo lub odstąpićod jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia niezwłocznike powiadomimyo tym Klienta.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

–    Adresat: Katarzyna Boczoń „CAMA-SHOPPING” z siedzibą Jurków 338, 34-643 Dobra 
e-mail: [email protected]
–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)    
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………./………………………….
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………
–    Nazwa konta (fakultatywnie) …………………………………………………………………
–    Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………….
–    Podpis konsumenta(-ów) …………………………………………………
–    Data …………………………………………………………..